ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Triphathara.com

  งานประกันคุณภาพ  
 • SAR
 • ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
 • ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

 •            ...ดูทั้งหมด...

    แหล่งเรียนรู้  

  main-link-asean.gif

  main-link-learning.gif

  main-link-music-dance.gif

  main-link-fruits-veggies.gif


    เข้าระบบ  
  ชื่อเรียก

  รหัสผ่าน

  สมัครสมาชิก
  ลืมรหัสผ่าน ?.

    Google Search  
   
   เว็บอื่น triphathara.com
                  


  สามเสาหลักของอาเซียน  asean-3-main.gif

  • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  (ASEAN Security Community : ASC)  มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  มีระบบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดี  มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน  มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง  
   คุณลักษณะของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
    • มีกฎกติกาเป็นพื้นฐานภายใต้ค่านิยมร่วมกัน
    • มีความเป็นเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแข็งแกร่ง และมีความรับผิดชอบร่วมกนในการรักษาความมั่นคงที่ครอบคลุมอย่างรอบด้าน
    • มีพลวัตและมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศนอกอาเซียน

  • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community  :  AEC)   มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน  อันจะทำให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้  เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซีย
   คุณลักษณะของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
    • เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
    • มีขีดความสามารถสูงในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
    • มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
    • สามารถบูรณาการเข้ากับระบบเศรษฐกิจโลก

  • ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (ASEAN Socio-Cultural Community  :  ASCC)  เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร  มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี  และมีความมั่นคงทางสังคม
   คุณลักษณะของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
    • การพัฒนาทรัีพยากรมนุษย์
    • การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม
    • ความยุติธรรมและสิทธิ
    • การส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
    • การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน
    • การลดช่องว่างทางการพัฒนา

  ที่มา : ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   โรงเรียนตรีภัทร

  115 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180 โทรศัพท์ : (035) 361022 , 081-6464841


  3170922 ผู้เข้าเยี่ยมชม