ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Triphathara.com

  แหล่งเรียนรู้  

main-link-asean.gif

main-link-learning.gif

main-link-music-dance.gif

main-link-ic.gif


  เข้าระบบ  
ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

สมัครสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน ?.

  Google Search  
 
 เว็บอื่น triphathara.com
                


สามเสาหลักของอาเซียนasean-3-main.gif

 • ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  (ASEAN Security Community : ASC)  มุ่งให้ประเทศในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  มีระบบแก้ไขความขัดแย้งระหว่างกันได้ด้วยดี  มีเสถียรภาพอย่างรอบด้าน  มีกรอบความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและมั่นคง  
 คุณลักษณะของประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
   • มีกฎกติกาเป็นพื้นฐานภายใต้ค่านิยมร่วมกัน
   • มีความเป็นเอกภาพ มีความสงบสุข มีความแข็งแกร่ง และมีความรับผิดชอบร่วมกนในการรักษาความมั่นคงที่ครอบคลุมอย่างรอบด้าน
   • มีพลวัตและมีปฏิสัมพันธ์กับประเทศนอกอาเซียน

 • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community  :  AEC)   มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจ และการอำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายระหว่างกัน  อันจะทำให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น ๆ ได้  เพื่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนในประเทศอาเซีย
 คุณลักษณะของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
   • เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
   • มีขีดความสามารถสูงในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
   • มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
   • สามารถบูรณาการเข้ากับระบบเศรษฐกิจโลก

 • ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (ASEAN Socio-Cultural Community  :  ASCC)  เพื่อให้ประชาชนแต่ละประเทศอาเซียนอยู่ร่วมกันภายใต้แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร  มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี  และมีความมั่นคงทางสังคม
 คุณลักษณะของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
   • การพัฒนาทรัีพยากรมนุษย์
   • การคุ้มครองและสวัสดิการสังคม
   • ความยุติธรรมและสิทธิ
   • การส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
   • การสร้างอัตลักษณ์อาเซียน
   • การลดช่องว่างทางการพัฒนา

ที่มา : ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โรงเรียนตรีภัทร

115 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180 โทรศัพท์ : (035) 361022 , 081-6464841


2526796 ผู้เข้าเยี่ยมชม