ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Triphathara.com

  งานประกันคุณภาพ  
 • SAR
 • ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
 • ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

 •            ...ดูทั้งหมด...

    แหล่งเรียนรู้  

  main-link-asean.gif

  main-link-learning.gif

  main-link-music-dance.gif

  main-link-fruits-veggies.gif


    เข้าระบบ  
  ชื่อเรียก

  รหัสผ่าน

  สมัครสมาชิก
  ลืมรหัสผ่าน ?.

    Google Search  
   
   เว็บอื่น triphathara.com
                  


  เจดีย์พระศรีสุริโยทัย  learn-chedi-phra-si-suriyot.jpg

    เจดีย์ศรีสุริโยทัย คือ เจดีย์สีทองสูงเด่นองค์เดียวทางด้านทิศตะวันตกของเกาะกรุงศรีอยุธยา ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่ใกล้กับหัวแหลม ซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำลพบุรีหรือคูเมืองตอนบนกับแม่น้ำเจ้าพระยา ส่วนฝั่งตรงข้ามของเจดีย์องค์นี้เป็นวัดกษัตราธิราชและวัดธรรมาราม ซึ่งต่างเป็นวัดที่มีมาแต่สมัยอยุธยาเช่นกัน 

           องค์เจดีย์ศรีสุริโยทัย เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับเจดีย์ภูเขาทอง สิ่งที่ต่างกันคือ บนยอดซุ้มมณฑปทั้งสี่ทิศของเจดีย์ศรีสุริโยทัย มีเจดีย์องค์เล็กตั้งอยู่

   เจดีย์ศรีสุริโยทัยเป็นเจดีย์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดให้จำลองมาสร้างเป็นเจดีย์ประจำรัชกาลของพระองค์ที่วัดโพธิ์ (วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ) ซึ่งเป็นเจดีย์องค์หนึ่งในหมู่มหาเจดีย์ 4 รัชกาลแรกของสมัยรัตนโกสินทร์

          ในปี พ.ศ.2533 ได้มีการบูรณะพระเจดีย์โดยกองบัญชาการทหารสูงสุด และค้นพบช่องบรรจุสิ่งของมีค่าที่ฉาบปูนปิดไว้บริเวณเสาหารเหนือบัลลังก์ วัตถุที่ค้นพบ ได้แก่ พระพุทธรูปหินคว้อทซ์ เจดีย์จำลองทรงระฆังหินคว้อทซ์ เจดีย์จำลองหกเหลี่ยมบรรจุผอบทองฐานปัทม์หกเหลี่ยมดินเผาบุทองหุ้มไว้ ลูกปัด อัญมณี และแผ่นทอง เป็นต้น ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ห้องมหาธาตุ ในพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา

          ในพระราชพงศาวดารอยุธยาระบุว่า เจดีย์ศรีสุริโยทัยเป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมอัฐิของพระสุริโยทัย อัครมเหสีของพระมหาจักรพรรดิ ซึ่งได้ปลอมพระองค์เป็นชายอย่างมหาอุปราช เข้าทำศึกสงครามกับกองทัพของพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ แห่งพม่า ณ ทุ่งภูเขาทอง พระสุริโยทัยถูกฟันสิ้นพระชนม์บนคอช้าง จึงได้มีการถวายพระเพลิงพระศพของพระองค์ ในบริเวณสวนหลวงของเขตพระราชวังหลัง แล้วจึงสร้างสถูปเจดีย์นี้ขึ้น รวมทั้งได้มีการอุทิศพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นวัด และให้ชื่อว่า วัดสวนหลวงสบสวรรค์

    อย่างไรก็ตาม ในทางประวัติศาสตร์ก็ได้มีการตั้งคำถามต่อกรณีการปลอมพระองค์เป็นชายเพื่อออกศึกสงครามนั้น ว่าเป็นเรื่องที่น่าเชื่อถือหรือเป็นเรื่องที่จริงหรือไม่ ในทางสถาปัตยกรรมก็ได้มีการตั้งข้อสงสัยว่า ลักษณะเจดีย์แบบย่อมุมไม้สิบสองนั้นน่าจะเป็นลักษณะองค์เจดีย์ที่นิยมสร้างกันมากในสมัยอยุธยาตอนปลายหรือสมัยพระเจ้าบรมโกศ มากกว่าที่จะเป็นยุคสมัยอยุธยาตอนกลางหรือสมัยพระมหาจักรพรรดิ นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตด้วยว่า การสร้างเจดีย์ประธานของวัดในพุทธศาสนานั้น โดยทั่วไปมักสร้างขึ้นเพื่ออุทิศหรือระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญและไม่ใช่เพื่อบรรจุอัฐิของบุคคลใด แต่เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ แต่ถ้าเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของบุคคลก็ย่อมไม่ใช่เจดีย์ประธานของวัดนั้นๆ 

   สืบเนื่องจากกองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโบราณสถาณอันสำคัญยิ่งที่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดให้สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกแด่สมเด็จพระสุริโยทัย พระมเหสีซึ่งสิ้นพระชนม์ในการรบกับพม่า เมื่อ พ.ศ. 2091 การบูรณะองค์พระเจดีย์ รวมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์แล้วเสร็จใน พ.ศ. 2534 

          เมื่อบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระเจดีย์เรียบร้อยแล้ว กองบัญชาการทหารสูงสุดเห็นว่าควรจะสร้างพระพุทธรูปประดิษฐาน ณ พระเจดีย์ศรีสุริโยทัย ประจวบกับในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ใน พ.ศ. 2535 กองบัญชาการทหารสูงสุดจึงกราบทูลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อนำความกราบบังคมทูลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขอพระราชทานให้ทรงสร้างพระพุทธรูป ทรงพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระสุริโยทัย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองบัญชาการทหารสูงสุดดำเนินการสร้างพระพุทธรูป และพระราชทานามว่า “พระพุทธสุริโยทัยสิริกิติ์ทีฆายุมงคล” มีความหมายว่า พระพุทธเจ้าเป็นมงคลแห่งสมเด็จพระสุริโยทัย และทรงเจริญพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (กรมศิลปากร.พระพุทธรูปสำคัญ)

   จากการศึกษาของ ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม พบว่า เจดีย์องค์นี้น่าจะเป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมที่เก่าที่สุด สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ โดยช่างอยุธยาได้นำการเพิ่มมุมของปรางค์และเจดีย์ทรงปราสาทยอดมาผสมผสานกับเจดีย์ทรงกลม จนเกิดเป็นเจดีย์แบบใหม่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอยุธยา (ธวัชชัย องค์วุฒิเวทย์.คู่มือเรียนรู้กรุงศรีอยุธยา)


  ที่มา : http://www.ayutthayastudies.aru.ac.th 
  ภาพจาก : http://leelaryonkul.multiply.com


   โรงเรียนตรีภัทร

  115 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13180 โทรศัพท์ : (035) 361022 , 081-6464841


  3171231 ผู้เข้าเยี่ยมชม